Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnejKoszty postępowania komorniczego nie są niestety niskie.

Warto dlatego pamiętać o takim środku prawnym jak wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych przy egzekucji świadczeń pieniężnych.

 

Wniosek taki może złożyć dłużnik a w określonych przypadkach także wierzyciel.
Wniosek wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wzywającego do jej uiszczenia.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze na czynności komornika.

Sąd przy rozpoznawaniu wniosku uwzględnia m.in.

 • nakład pracy komornika,
 • sytuację majątkową wnioskodawcy lub
 • wysokość dochodów wnioskodawcy.

Jeśli więc otrzymałeś postanowienie ustalające koszty komornicze rozważ czy nie ma podstaw do ich obniżenia. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Fot.http://foter.com/search/instant/?q=arrow&page=2

NOWY EBOOK

Zainteresowanych tematyką spółek jawnych zapraszam do zapoznania się z nowym eBookiem „Spółka jawna. Krok po kroku. Poradnik o tym jak założyć spółkę jawną.”

Aby go pobrać odsyłam do wpisu „SPÓŁKA JAWNA KROK PO KROKU EBOOK WYDANIE 2

spolka jawna krok po kroku

Jest to wydanie 2 uaktualnione. Wydanie 1 cieszyło się niezłym powodzeniem, ponad 1000 pobrań, co mnie niewątpliwie cieszy :) Mam nadzieję, że wydanie 2 odniesie jeszcze większy sukces.

A w związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy składam najserdeczniejsze życzenia.

życzenia WIELKANOC 2015

Zawieszenie działalności gospodarczej

Dobrą alternatywą dla likwidacji działalności gospodarczej jest jej zawieszenie. Dziś między innymi o tym kiedy można działalność gospodarczą zawiesić, na jaki okres i jakie czynności można podjąć w okresie zawieszenia…

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej co do zasady na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Okres ten przedsiębiorca może sobie ustalić w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie w przypadku spółki cywilnej lub kilku działalności

Przypadek 1
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przypadek 2
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Oczywiście obowiązuje zasada, o której mowa w Przypadku 1, czyli zawieszenie przez wszystkich wspólników w danej spółce.
Przypadek 3
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia

Poniżej wskazuję czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności:
 • przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • przedsiębiorca   ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • przedsiębiorca   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • przedsiębiorca   ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wniosek przedsiębiorcy

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszenia zawieszenia dokonuje w tym rejestrze.
W przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci

Masz dzieci i chciałbyś rozliczyć ulgę na dzieci w zeznaniu rocznym?
Nie masz jednak pewności czy ulga ta Ci przysługuje i na jakich zasadach.

Dzisiejszy wpis jest więc dla Ciebie.

Poniżej artykuł gościnny napisany przez redakcję portalu rozliczeniepit.pl
o nowych zasadach rozliczania ulgi na dzieci.

rozliczeniepitNowe zasady ulgi z tytułu wychowywania dzieci

1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki niej skorzystają rodziny o niskim statusie materialnym oraz rodziny wielodzietne.

 Beneficjenci ulgi na dzieci

 Z ulgi na dzieci mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym, z ulgi nie skorzystają. Oczywiście jest ona przeznaczona także dla podatników, którzy firmy nie prowadzą, a pracują na przykład w oparciu o umowę o pracę.

Rodzice, którzy wychowują tylko jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi, jeżeli ich dochód nie przekroczył kwoty 56 000 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie, suma ich dochodu musi być niższa od 112 000 zł.

Beneficjentami ulgi są również niektórzy rodzice wychowujący pełnoletnie dziecko. Chodzi o dwie kategorie rodziców: rodziców wychowujących dziecko, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz rodziców dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia i wciąż uczy się, a jego dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Zasady te nie uległy zmianie.

A co uległo zmianie?

Nowelizacja ustawy wprowadziła dwie zmiany: pierwszą zmianą jest podwyższenie stawek ulgi za trzecie i kolejne dzieci a drugą możliwość pełnego odpisu ulgi w sytuacji, kiedy ustalona przepisami kwota jest wyższa od podatku dochodowego podatnika.

Kwoty ulgi wzrosły o 20%. Dzięki temu rodzice trójki dzieci odliczą 4224,12 zł (o 331,92 zł więcej niż za 2013 rok) a rodzice czwórki dzieci – 6924,12 zł (o 805,24 zł więcej niż rok temu).

Szczególnie korzystna jest druga zmiana. W poprzednich latach, jeżeli podatek dochodowy był niższy niż ulga, podatnik mógł odliczyć jedynie wysokość podatku, co było niekorzystne dla rodzin wielodzietnych oraz dla rodzin o niskim statusie materialnym, które często nie miały możliwości wykorzystania ulgi w pełni.

Przykładowo, rodzina z jednym dzieckiem, w której pracował tylko jeden z rodziców i zarabiał 2200 zł brutto na umowie o pracę, tracił 129 zł. Ich podatek wynosił bowiem 983 zł, (zakładając standardowe koszty uzyskania przychodu i brak innych ulg, poza prorodzinną), natomiast ulga z tytułu wychowania jednego dziecka wynosi 1112,04 zł. Rodzina o takiej samej sytuacji materialnej, ale z dwójką dzieci, traciła aż 1241 zł.

W rozliczeniu za 2014 rok opisana przykładowa rodzina będzie miała możliwość skorzystania z pełnej kwoty ulgi. W tym celu do podstawowego formularza (PIT-36 lub PIT-37), oprócz załącznika PIT/O powinni dołączyć załącznik PIT/UZ, w którym wykażą różnicę między ustaloną przepisami kwotą ulgi, a wysokością ich podatku. Wykazana w tym załączniku kwota nie może jedynie przekroczyć sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

(NIE) UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE…

Dzisiejszy wpis, choć chciałabym żeby emanował entuzjazmem, taki nie będzie… Dlaczego?

Ponieważ jestem rozżalona postawą niektórych przedsiębiorców

Przykro mi to mówić, bo współpracuję w dużej mierze właśnie z przedsiębiorcami i dla nich.

Coś się we mnie kotłuje i nie mogę nie wyrazić społecznej dezaprobaty wobec niektórych działań przedsiębiorców, którzy trzeba to nazwać po imieniu, oszukują innych.

Już kilka razy kontaktowała się ze mną przedstawicielka firmy X…, z której usług zresztą korzystam, oferując mi ofertę nie do odrzucenia. Chodzi o usługi telekomunikacyjne. Mały szczegół jest taki, że oferta ta w zakresie pakietu połączeń telefonicznych zupełnie niczym się nie różni od mojej obecnej poza tym, że ma na celu zmianę mojej umowy z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony 18 miesięcy. Czyli z pewnością nie jest bardziej korzystna dla mnie. Aby wcisnąć mi tę jakże korzystną ofertę przedstawicielka oferuje mi bonus 250 sztuk darmowych SMS-ów. Problem polega na tym, że obecnie mam nielimitowane SMS-y więc po co mi dodatkowe 250. ABSURD :)

Dziś rano dzwoni Pani, tym razem przedstawicielka firmy Y…, która oferuje mi także ofertę nie do odrzucenia. Jest do wzięcia dotacja bezzwrotna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Firma Y… pomoże. Pani podaje nawet, po pytaniach tzw. drążących temat, pewne szczegóły typu: wnioski składa się do Agencji Rozwoju Regionalnego, chodzi o działanie 1.1. itd. Jedyny koszt jaki muszę ponieść to 180 zł, które trzeba zapłacić przy odbiorze dokumentów. Mówię do Pani, że muszę się zastanowić i potrzebuję czasu. Śledzę temat w internecie – nic…Próbuję namierzyć firmę – bez efektów… Dzwonię do instytucji, która ma rzekomo przyjmować te wnioski. Otrzymuję informację, że obecnie nie ma żadnych środków do rozdysponowania, żadne nabory nie są prowadzone, może będą w II kwartale 2015 roku, ale jeszcze trwają prace przed Komisją Europejską. Oddzwaniam do Pani z firmy Y…Przedstawicielka twierdzi, że to Pani z instytucji mnie wprowadza w błąd. Niestety nie miała odwagi cywilnej przyznać się do tego, że oszukuje ludzi. Rozłączyła rozmowę, gdy ją zapytałam dlaczego tak robi…

Lubię oglądać filmy. Niestety z uwagi na brak czasu nie jest to za często. Wczoraj jednak postanowiłam, że choćby nie wiem co, to siadam na kanapie i oglądam. Padło na „Assault on Wall Street” w reżyserii Uwe Boll. Film przedstawia historię człowieka, któremu wali się świat. Jim jest człowiekiem, który stracił nie tylko oszczędności życia zainwestowane na giełdzie, ale i pracę, żonę. W konsekwencji upomniał się o sprawiedliwość. W filmie krach finansowy na giełdzie ukazany został przez pryzmat jednej, przeciętnej rodziny, przez co stopień dramatyzmu w filmie jest znacznie wyższy. Smutny jest w filmie obraz ludzi biznesu i rządzących… Ale wiesz co…dużo w tym filmie prawdy. Ile to osób zawierzyło swoje oszczędności życia AMBER GOLD, czy ulokowało w polisolokatach, nie mając świadomości ryzyka jakie się wiąże z tego typu inwestycjami.

uczciwosc w biznesie

Zanim więc zdecydujesz powierzyć komuś swoje pieniądze, zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy – daj sobie czas. Przeczytaj umowę na spokojnie, skonsultuj ją.  Nie wierz ludziom którzy oferują Ci wielkie zyski, którzy mają dla Ciebie tzw. oferty nie do odrzucenia. Sprawdź i upewnij się na co dokładnie się zgadzasz.

Na pocieszenie dodam, że jest też wielu przedsiębiorców, którzy są godni naśladowania. Może przyjdzie też czas na wpis ukazujący te pozytywne postawy :)

 

 

Podgląd księgi wieczystej

ksiegi wieczyste

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości powinieneś sprawdzić m.in. takie kwestie jak:

 • stan prawny nieruchomości,
 • obciążenia na nieruchomości np. hipoteką,
 • wielkość nieruchomości,
 • kto ma prawa do nieruchomości.

W jaki sposób możesz to zrobić. Najszybciej i najłatwiej poprosić obecnego właściciela lub pośrednika o numer księgi wieczystej.

Następnie wejdź na stronę Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych  Ksiąg Wieczystych i w odpowiednich rubrykach wpisz brakujące dane (numer księgi wieczystej i automatycznie generowany na stronie kod), a uzyskasz podgląd interesującej Cię księgi wieczystej.

Podgląd księgi jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie. Wystarczy mieć komputer i podłączenie do sieci. Uzyskanie podglądu nie wymaga też rejestracji konta czy podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Minusem rozwiązania jest konieczność znajomości numeru księgi wieczystej, nie odnajdziemy jej np. po adresie nieruchomości.

* Uwaga: nie wszystkie księgi są jeszcze zmigrowane do systemu, ale większość już jest dostępna na podglądzie on-line.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Niedawno przeglądając Gazetę Prawną natknęłam się na statystyki obrazujące przygotowanie e-sklepów na wejście w życie nowej ustawy o prawach konsumenta. Nie da się przejść obok nich obojętnie.

http://blogowiskoprawne.pl/ Czytaj dalej

Wielka rewolucja w spółkach

uslugi prawne lublinZapraszam Cię do przeczytania artykułu pt. „Wielka rewolucja w spółkach” autorstwa Pana Artura Kiełbasińskiego, który ukazał się w dniu dzisiejszym w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej (dodatek Mój Biznes). Możesz w nim przeczytać o nowych projektach  związanych z funkcjonowaniem spółek, i to nie tylko spółek z o.o., ale też jawnych i komandytowych.

Opinię na temat szykujących się zmian wyrazili m.in.: prof. Henryk Ćwikliński, radca prawny dr Marek Koenner, radca prawny Karol Sienkiewicz i ja – radca prawny Małgorzata Koczan :).

Dla miłośników internetowych wydań artykuł pt. „Wielka rewolucja w firmach. Koniec spółek zombi i inne zmiany” możesz znaleźć na wyborczej.biz.

Bezpłatne porady prawne

bezpłatne porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej, ale nie masz pieniędzy na skorzystanie z pomocy profesjonalisty? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość :)

W dniach 22 – 27 września 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz czwarty akcję „Niebieski parasol”.  W  kilkuset miastach w całej Polsce będą udzielane porady prawne potrzebującym. Porady prawne będą udzielane bezpłatnie.

Czytaj dalej