Najem lokalu użytkowego cz. I

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zetknie się z umową najmu lokalu. Dziś kilka uwag ogólnych dotyczących najmu lokalu. Co warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę zanim podejmiesz ostateczną decyzję i podpiszesz umowę najmu?

Regulacje dotyczące umowy najmu, w tym m.in. najmu lokalu użytkowego można znaleźć w Kodeksie Cywilnym art. 659 – art. 692.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Konieczne w umowie jest dokładne, szczegółowe określenie przedmiotu najmu (wskazanie tytułu prawnego do lokalu Wynajmującego, położenia lokalu, powierzchni, opis części, która ma być oddana Najemcy w najem) oraz czynszu (jego wysokości, sposobów i terminów płatności).

Przed popisaniem umowy najmu sprawdź kilka kwestii:

1. Tytuł prawny do lokalu Wynajmującego ( czy Wynajmujący jest właścicielem, jeśli nie – jaki jest jego tytuł prawny do lokalu i czy ma zgodę właścicieli na podnajem dla Ciebie lokalu)

2. Jeśli lokal ma urządzoną Księgę Wieczystą poproś o numer księgi i sprawdź w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych informacje o lokalu, obciążeniach, ograniczonych prawach rzeczowych

3. Zwróć uwagę na jaki czas ma być zwarta umowa, oznaczony czy nieoznaczony oraz czy w Twojej sytuacji jest to dla Ciebie rozwiązanie korzystne

4. Sprawdź jakie są zabezpieczenia zaproponowane w umowie (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, zastaw, poręczenie itp.)

5. Zobacz jakie czekają Cię obciążenia finansowe poza zapłatą czynszu dla Wynajmującego (opłaty za media, opłaty za reklamę, parking, ochronę, ubezpieczenie lokalu itp.)

6. W jakiej formie będzie podpisana umowa i w jakiej formie będą dokonywane zmiany, uzupełnienia do umowy

7. Jakie są przewidziane możliwości rozwiązania umowy i okresy jej wypowiedzenia

8. Z kim będziesz podpisywał umowę i czy jest to osoba uprawniona do jej podpisania, posiada pełnomocnictwa, zgody

9. Jak wygląda kwestia nakładów i czy będziesz zobowiązany do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego po rozwiązaniu umowy

10. Czy możesz podnajmować lub oddać w bezpłatne używanie lokal lub jego część osobom trzecim bez zgody Wynajmującego

11. Czy w umowie są przewidziane kary umowne oraz odsetki, ewentualnie w jakiej wysokości

12. Czy czynsz będzie podlegał waloryzacji i czy Wynajmujący będzie miał prawo do podwyższania wysokości czynszu i na jakich zasadach

13. Jakie są przewidziane sankcje z tytułu zalegania w zapłacie czynszu lub opóźnień w wydaniu lokalu.

Niezależnie od powyższego zastanów się czy stać Cię na ten lokal, czy nie jest on za duży albo za mały na potrzeby Twojej działalności. Ponadto zrób wywiad wśród sąsiadów i zapytaj o poprzednich najemców. Sprawdź atrakcyjność lokalizacji tego lokalu pod kątem profilu Twojego klienta.

Pamiętaj! Przeczytaj dokładnie wzór umowy i skonsultuj ją z prawnikiem przed jej podpisaniem.