Z kim podpisuję umowę ?

Właściwe określenie stron w umowie i dopilnowanie by odpowiednie osoby podpisały tę umowę to kwestie elementarne, które mają kluczowe znaczenie przy ocenie ważności tej umowy i otwierają szansę do skutecznej windykacji.

Dziś na moje biurko trafiła do analizy podpisana umowa, która stała się dla mnie inspiracją do powstania niniejszego wpisu.

Umowa została podpisana pomiędzy Panem A.B. z przedsiębiorcą nazwijmy go „XYZ M.Kowalski”, który na jego rzecz miał coś wykonać.

W pierwszej kolejności zaczęłam sprawdzać kto tę umowę podpisał i otóż co się okazuje..

Pan przedsiębiorca „XYZ M.Kowalski” został określony w umowie w sposób następujący: umowa zawarta pomiędzy firmą XYZ reprezentowaną przez J.Nowaka – dyrektora.

W dodatku podkreślić należy, że do umowy nie załączono pełnomocnictwa udzielonego przez Pana M.Kowalskiego dla Pana J.Nowaka, który podpisywał umowę i dodatkowo zrobiono, nie wiem czy celowo czy nie, omyłkę w numerze NIP przedsiębiorcy.

Ten przykład przytaczam po to by tego typu błędów nie popełniać. Wielce dyskusyjne jest z kim ostatecznie umowa została zawarta, w związku z czym jest ryzyko pojawienia się  wielu niepotrzebnych komplikacji przy wyegzekwowaniu zobowiązań z umowy.

Jak winno to wyglądać?

Jeśli podpisujesz umowę z przedsiębiorcą sprawdź w jakim rejestrze jest on wpisany. Przedsiębiorcy są wpisywani do:

W naszym kazusie umowę podpisywano z przedsiębiorcą indywidualnym, a więc z Panem  M.Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „XYZ M.Kowalski”. Jeśli osobiście nie podpisywał on umowy osoba, która w jego imieniu działała winna okazać stosowne pełnomocnictwo do działania, które to powinno być załącznikiem do umowy. Powinniśmy sprawdzić czy osoba ta miała umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy i jaki jest zakres tego umocowania. Obligatoryjnie trzeba zweryfikować dane podane przez przedsiębiorcę z danymi ujawnionymi w jednym z rejestrów wskazanych wyżej.

Jeśli nie dopilnujemy by w umowie zostały właściwe określone strony w umowie i by odpowiednie osoby podpisały tę umowę może okazać się, że dochodzenie praw z danej umowy będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe.

NEGATYWNE WPISY W INTERNECIE

     Negatywne wpisy, zawierające obraźliwe czy nieprawdziwe informacje, stały się sporym problemem na portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Często dotyczą nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców, którzy ponoszą straty zarówno wizerunkowe, jak też materialne. Bardzo często od opinii, z którymi zapozna się potencjalny klient, zależy, czy zdecyduje się skorzystać z naszych usług. Renoma firmy, budowana przez lata, może zostać bardzo szybko zniszczona przez opinie, które zazwyczaj nie są w żaden sposób weryfikowane. Negatywne wpisy, zwłaszcza te zamieszczone na dużych portalach czy forach internetowych, wpływają na pozycjonowanie i często pojawiają się w wynikach wyszukiwania wyżej niż strona przedsiębiorcy, pociągając za sobą poważne konsekwencje, jak utrata zaufania czy potencjalnych klientów.

8268468844_7ced911174_zNie można liczyć na to, że sytuacja unormuje się samoistnie. Pozostawienie negatywnych treści bez jakichkolwiek działań może poważnie zagrozić renomie firmy i mieć nieodwracalne skutki. Dlatego jeśli problem negatywnych wpisów dotknął też Ciebie, warto podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.

    Różnego typu badania wyraźnie wskazują, że nie można lekceważyć negatywnych opinii pojawiających się pod adresem przedsiębiorcy w internecie. Internauci czytają opinie w internecie, ufają im i sugerują się tymi opiniami przy podejmowaniu decyzji. Warto podjąć właściwe kroki i zawalczyć o dobre imię firmy.

      Negatywne wpisy w internecie mogą naruszać dobra osobiste, które podlegają ochronie na gruncie kodeksu cywilnego. Administrator strony może także ponosić odpowiedzialność za wpisy użytkowników na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wie o bezprawnym ich charakterze i nie uniemożliwi niezwłocznie do nich dostępu.

 

Autor: Agnieszka Prorok, aplikant radcowski w LEX OPTIM

Photo credit: Eric Kilby via Foter.com / CC BY-SA

NOWY EBOOK

Zainteresowanych tematyką spółek jawnych zapraszam do zapoznania się z nowym eBookiem „Spółka jawna. Krok po kroku. Poradnik o tym jak założyć spółkę jawną.”

Aby go pobrać odsyłam do wpisu „SPÓŁKA JAWNA KROK PO KROKU EBOOK WYDANIE 2

spolka jawna krok po kroku

Jest to wydanie 2 uaktualnione. Wydanie 1 cieszyło się niezłym powodzeniem, ponad 1000 pobrań, co mnie niewątpliwie cieszy :) Mam nadzieję, że wydanie 2 odniesie jeszcze większy sukces.

A w związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy składam najserdeczniejsze życzenia.

życzenia WIELKANOC 2015

Zawieszenie działalności gospodarczej

Dobrą alternatywą dla likwidacji działalności gospodarczej jest jej zawieszenie. Dziś między innymi o tym kiedy można działalność gospodarczą zawiesić, na jaki okres i jakie czynności można podjąć w okresie zawieszenia…

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej co do zasady na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Okres ten przedsiębiorca może sobie ustalić w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie w przypadku spółki cywilnej lub kilku działalności

Przypadek 1
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przypadek 2
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Oczywiście obowiązuje zasada, o której mowa w Przypadku 1, czyli zawieszenie przez wszystkich wspólników w danej spółce.
Przypadek 3
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia

Poniżej wskazuję czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności:
 • przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • przedsiębiorca   ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • przedsiębiorca   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • przedsiębiorca   ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wniosek przedsiębiorcy

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszenia zawieszenia dokonuje w tym rejestrze.
W przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podgląd księgi wieczystej

ksiegi wieczyste

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości powinieneś sprawdzić m.in. takie kwestie jak:

 • stan prawny nieruchomości,
 • obciążenia na nieruchomości np. hipoteką,
 • wielkość nieruchomości,
 • kto ma prawa do nieruchomości.

W jaki sposób możesz to zrobić. Najszybciej i najłatwiej poprosić obecnego właściciela lub pośrednika o numer księgi wieczystej.

Następnie wejdź na stronę Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych  Ksiąg Wieczystych i w odpowiednich rubrykach wpisz brakujące dane (numer księgi wieczystej i automatycznie generowany na stronie kod), a uzyskasz podgląd interesującej Cię księgi wieczystej.

Podgląd księgi jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie. Wystarczy mieć komputer i podłączenie do sieci. Uzyskanie podglądu nie wymaga też rejestracji konta czy podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Minusem rozwiązania jest konieczność znajomości numeru księgi wieczystej, nie odnajdziemy jej np. po adresie nieruchomości.

* Uwaga: nie wszystkie księgi są jeszcze zmigrowane do systemu, ale większość już jest dostępna na podglądzie on-line.

Pomoc w prowadzeniu biznesu przez najbliższych a składki ZUS

Jeśli w prowadzeniu Twojego biznesu pomaga Ci np. małżonek, dzieci, rodzice, pozostający z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym to z punktu widzenia ZUS takie osoby są Twoimi współpracownikami i podlegają ubezpieczeniom jak przedsiębiorcy.

Temat ten ostatnio poruszyła Gazeta Prawna.

Warto mieć świadomość tego.

Zachęcam Cię do spojrzenia na tę sprawę także okiem mec. Katarzyny Przyborowskiej, która na swoim blogu pokazała nieco inny aspekt tego zagadnienia.

Pani mecenas na koniec swojego wywodu przytacza jeszcze ciekawe orzeczenie, które może akurat przydać się niektórym toczącym batalię z ZUS:

Podjęcie współpracy przez kobietę w ciąży przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie przez nią świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem, jeżeli współpraca ta była faktycznie wykonywanaWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2014 r. (III AUa 794/13).