WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego praktyka sądów w przyznawaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jest dośZadośćuczynienieć jednolita.

KNF po przeanalizowaniu 1140 prawomocnych wyroków sądowych wydanych w latach 2015-2016 doszedł do wniosków, że średnie zadośćuczynienie dla rodziców wynosiło 74 714 zł, dla dziecka osoby zmarłej 62 222 zł, dla małżonków 78 903 zł, a dla rodzeństwa 30, 6 tys. zł.

Badania były przeprowadzone w kontekście poruszanego medialnie tematu dotyczącego wprowadzenia tabel kalkulacyjnych świadczeń w tego typu sytuacjach. Śmierci osoby bliskiej nie da się przeliczyć na pieniądze, każda sytuacja jest inna, a celem zadośćuczynienia ma być rekompensata krzywdy jaką poniosły osoby bliskie, dlatego mimo obowiązywania standaryzacji w wielu krajach europejskich temat budzi kontrowersje. W danych KNF są tylko podawane średnie co nie wyklucza zasądzania skrajnych wysokości świadczeń w porównywalnych sytuacjach. Nie wolno jednak zapominać, że przyczyną tego może być kwestia braku udowodnienia rozmiaru krzywdy w postępowaniu prowadzonym przez sąd.

Warto jednak zauważyć jeszcze jedną rzecz, że sądy oczywiście zasądzały wyższe kwoty niż proponowane przez zakłady ubezpieczeń. Jeśliby więc wysokość świadczeń oparto przy standaryzacji na badaniach wykonanych przez KNF mogłoby się to okazać niekorzystne dla zakładów ubezpieczeń.

Zainteresowanych tematem zachęcam również do lektury rekomendacji KNF, wydanych w czerwcu 2016 dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz poradnika wydanego również w 2016 r.

 Fot. Źródło: foter.com, Title: flowers marguerites destroyed dead, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Kolejne oszustwo- CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorcy nie mają łatwo w Polsce. Muszą się mieć na baczności w najprostszych sprawach.

Żeby nie być gołosłownym  spójrz na to pismo.

Skan CEODG

 

 

 

 

 

 

 

Pismo na pierwszy rzut oka wydaje się pismem urzędowym. Czerwone pieczątki, sygnatura sprawy, powołanie na określone przepisy prawne.

Czym jest natomiast: zwykłym oszustwem! Dlaczego?

Po pierwsze: indywidualni przedsiębiorcy są wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Po drugie: z tytułu wpisu do CEIDG, zmian danych we wpisie, czy jego aktualizacji  nie są pobierane żadne opłaty.

Po trzecie: gdybyś zajrzał w powoływane w piśmie przepisy Kodeksu Cywilnego zdziwił byś się trochę bo mowa w nich o ofercie.

Tak więc jeśli otrzymałeś takie pismo jedyne co powinieneś zrobić to wyrzucić je do kosza. Z pewnością natomiast nie dokonywać zapłaty.

Jako przedsiębiorca powinieneś mieć orientację jak się nazywają dokładnie rejestry przedsiębiorców w Polsce.Więcej o nich i o tym czego możesz się z nich dowiedzieć możesz przeczytać we wpisie pt. Skuteczność windykacji, a weryfikacja kontrahenta.

Bądź czujny i czytaj dokładnie pisma, które otrzymujesz. Jeśli nie masz pewności co zrobić z danym pismem, skonsultuj je z prawnikiem.

Z kim podpisuję umowę ?

Właściwe określenie stron w umowie i dopilnowanie by odpowiednie osoby podpisały tę umowę to kwestie elementarne, które mają kluczowe znaczenie przy ocenie ważności tej umowy i otwierają szansę do skutecznej windykacji.

Dziś na moje biurko trafiła do analizy podpisana umowa, która stała się dla mnie inspiracją do powstania niniejszego wpisu.

Umowa została podpisana pomiędzy Panem A.B. z przedsiębiorcą nazwijmy go „XYZ M.Kowalski”, który na jego rzecz miał coś wykonać.

W pierwszej kolejności zaczęłam sprawdzać kto tę umowę podpisał i otóż co się okazuje..

Pan przedsiębiorca „XYZ M.Kowalski” został określony w umowie w sposób następujący: umowa zawarta pomiędzy firmą XYZ reprezentowaną przez J.Nowaka – dyrektora.

W dodatku podkreślić należy, że do umowy nie załączono pełnomocnictwa udzielonego przez Pana M.Kowalskiego dla Pana J.Nowaka, który podpisywał umowę i dodatkowo zrobiono, nie wiem czy celowo czy nie, omyłkę w numerze NIP przedsiębiorcy.

Ten przykład przytaczam po to by tego typu błędów nie popełniać. Wielce dyskusyjne jest z kim ostatecznie umowa została zawarta, w związku z czym jest ryzyko pojawienia się  wielu niepotrzebnych komplikacji przy wyegzekwowaniu zobowiązań z umowy.

Jak winno to wyglądać?

Jeśli podpisujesz umowę z przedsiębiorcą sprawdź w jakim rejestrze jest on wpisany. Przedsiębiorcy są wpisywani do:

W naszym kazusie umowę podpisywano z przedsiębiorcą indywidualnym, a więc z Panem  M.Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „XYZ M.Kowalski”. Jeśli osobiście nie podpisywał on umowy osoba, która w jego imieniu działała winna okazać stosowne pełnomocnictwo do działania, które to powinno być załącznikiem do umowy. Powinniśmy sprawdzić czy osoba ta miała umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy i jaki jest zakres tego umocowania. Obligatoryjnie trzeba zweryfikować dane podane przez przedsiębiorcę z danymi ujawnionymi w jednym z rejestrów wskazanych wyżej.

Jeśli nie dopilnujemy by w umowie zostały właściwe określone strony w umowie i by odpowiednie osoby podpisały tę umowę może okazać się, że dochodzenie praw z danej umowy będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe.

NEGATYWNE WPISY W INTERNECIE

     Negatywne wpisy, zawierające obraźliwe czy nieprawdziwe informacje, stały się sporym problemem na portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Często dotyczą nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców, którzy ponoszą straty zarówno wizerunkowe, jak też materialne. Bardzo często od opinii, z którymi zapozna się potencjalny klient, zależy, czy zdecyduje się skorzystać z naszych usług. Renoma firmy, budowana przez lata, może zostać bardzo szybko zniszczona przez opinie, które zazwyczaj nie są w żaden sposób weryfikowane. Negatywne wpisy, zwłaszcza te zamieszczone na dużych portalach czy forach internetowych, wpływają na pozycjonowanie i często pojawiają się w wynikach wyszukiwania wyżej niż strona przedsiębiorcy, pociągając za sobą poważne konsekwencje, jak utrata zaufania czy potencjalnych klientów.

8268468844_7ced911174_zNie można liczyć na to, że sytuacja unormuje się samoistnie. Pozostawienie negatywnych treści bez jakichkolwiek działań może poważnie zagrozić renomie firmy i mieć nieodwracalne skutki. Dlatego jeśli problem negatywnych wpisów dotknął też Ciebie, warto podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.

    Różnego typu badania wyraźnie wskazują, że nie można lekceważyć negatywnych opinii pojawiających się pod adresem przedsiębiorcy w internecie. Internauci czytają opinie w internecie, ufają im i sugerują się tymi opiniami przy podejmowaniu decyzji. Warto podjąć właściwe kroki i zawalczyć o dobre imię firmy.

      Negatywne wpisy w internecie mogą naruszać dobra osobiste, które podlegają ochronie na gruncie kodeksu cywilnego. Administrator strony może także ponosić odpowiedzialność za wpisy użytkowników na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wie o bezprawnym ich charakterze i nie uniemożliwi niezwłocznie do nich dostępu.

 

Autor: Agnieszka Prorok, aplikant radcowski w LEX OPTIM

Photo credit: Eric Kilby via Foter.com / CC BY-SA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć - ta maksyma jest znana chyba każdemu.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem płynności finansowej. Ich kontrahenci nierzadko w sposób jednostronny ustalają swoje terminy płatności za otrzymane usługi bądź towary, inne niż te wynikające z wcześniejszych ustaleń. Wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

O masach majątkowych małżeńskich słów kilka

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami, jeżeli inaczej nie postanowili, ustawowa wspólność majątkowa. Co to oznacza?

  Otóż, od tej chwili małżonkowie będą posiadali wspólny majątek, który obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte od chwili zawarcia małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów majątkowych, które podlegają zaliczeniu do majątku osobistego małżonka. W skład przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego wchodzą m.in. zarobki męża i żony, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

  Nie oznacza to jednak że wszystkie prawa i przedmioty majątkowe należące do jednego z małżonków należą się majątek wspólny małżonkówrównież drugiemu małżonkowi.

  Dzieje się tak, gdyż małżonkowie oprócz posiadania wspólnego majątku, dysponują również majątkami osobistymi.

Do majątku osobistego wchodzą natomiast:

  • przedmioty powstałe przed powstaniem wspólności ustawowej (czyli zasadniczo przed zawarciem małżeństwa),
  • przedmioty nabyte poprzez dziedziczenie, zapis, darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej innym przepisom (np. udziały w spółce partnerskiej),
  • przedmioty osobiste jednego z małżonków (np. odzież),
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. alimenty, służebności),
  • odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (natomiast już pobrane wynagrodzenie wchodzi do majątku wspólnego)
  • nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
  • prawa własności intelektualnej
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego – tzw. surogaty (np. mąż odziedziczył po rodzicach ziemię, sprzedał ją i w zamian za to kupił mieszkanie. Mieszkanie to wejdzie zatem w skład majątku osobistego).

 Ustawowy ustrój majątkowy małżeński jest wspólnością łączną, wyjaśniając pokrótce oznacza to, że udział małżonków we wspólnym majątku nie jest wyrażony ułamkiem (np. ½ udziału we wspólnym majątku dla każdego z małżonków). Udziały małżonków zostają wyrażone ułamkiem dopiero po ustaniu tego typu wspólności łącznej (np. na skutek separacji).

 Przedstawiony wyżej podział na majątek wspólny i majątki osobiste może być ograniczony, rozszerzony albo nawet całkowicie wyłączony za pomocą majątkowej umowy małżeńskiej zwanej intercyzą.

 Odpowiedzialność za długi

  Zgodnie z polskim prawem, każdy z małżonków odpowiada za długi, które zaciągnął majątkiem osobistym. Natomiast majątkiem wspólnym odpowiada wtedy gdy na zaciągnięcie zobowiązania zgodę wyraził drugi małżonek. W takiej sytuacji wierzyciel może żądać skierowania ewentualnej egzekucji również do majątku wspólnego małżonków. Rozwiązanie takie wydaje się być logiczne i sensowne, gdyż umożliwia drugiemu małżonkowi współdecydowanie w zarządzaniu majątkiem zgromadzonym w czasie trwania małżeństwa.

  Od przedstawionej wyżej zasady odpowiedzialności istnieje jednak wyjątek. Mianowicie, gdy zobowiązanie jest zaciągane w celu zaspokojenia tzw. zwykłych potrzeb rodziny, drugi małżonek, mimo braku zgody, również będzie za nie odpowiadał. Do zwykłych potrzeb rodziny zalicza się najczęściej wydatki na żywność, opłaty za gaz, mieszkanie itp.

  Generalnie do skutecznego zaciągnięcia zobowiązań nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, brak zgody stwarza jedynie niebezpieczeństwo dla wierzyciela, który nie będzie się mógł zwrócić z egzekucją do majątku wspólnego. Istnieją jednak sytuację w których prawo wymaga zgody obojgu małżonków. Takimi czynnościami są między innymi sprzedaż bądź kupno nieruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego czy dokonanie większej darowizny z majątku wspólnego.

  Brak zgody na dokonanie czynności przez drugiego małżonka, nie oznacza jednak, że egzekucja ograniczy się jedynie do majątku osobistego. Mianowicie w takiej sytuacji wierzyciel może skierować egzekucję do pewnych składników majątku wspólnego tj. wynagrodzenia małżonka za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy.

aplikant radcowski

Piotr Olszówka

Fot. Źródło: Foter Love and Marriage

Niebieski Parasol – szósta edycja

Właśnie przed chwilą wróciłam do Kancelarii i chcę Ci przekazać najświeższą relację z akcji Niebieski Parasol, która od 14-19 września trwa w całej Polsce.

Radcowie prawni udzielają bezpłatnych porad prawnych.Niebieski-Parasol

O akcji możesz przeczytać na stronie Krajowej Rady Radców Prawnych.

W przypadku Lublina bezpłatne porady odbywają się m.in. w siedzibie OIRP Lublin przy ul. Konrada Wallenroda 2E w Lublinie.

Najwięcej porad, których udzieliłam dotyczyło prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, spadków i odszkodowań.

Znam różne opinie na temat tej akcji. Ja jednak biorę w niej udział bo mam nadzieję, że dzięki niej zmieni się wizerunek prawnika w oczach ludzi, jako bardziej przystępnego, rozumiejącego ludzi i ich problemy, a nie patrzącego srogim wzrokiem zza dużego biurka. Poza tym najzwyczajniej w świecie lubię pomagać. Mam nadzieję też, że dzięki tej akcji ludzie zaczną przychodzić do prawników przed a nie po podpisaniu umowy, przed a nie po wniesieniu sprawy. Nie będą bali się zaufać prawnikowi i powierzyć mu swojej sprawy.

 

Podwyższenie wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu

              Wysokość czynszu dyktują warunki rynkowe. Zdarza się jednak, że wynajmujący, w celu zachęcenia potencjalnych najemców, najpierw oferuje niski czynsz, aby później, już po podpisaniu umowy, go podwyższyć. Taką możliwość daje mu art. 685(1) kodeksu cywilnego, który określa zasady podwyższania czynszu.

           Przepis art. 6851 kc przewiduje wyjątek od zasady swobody umów przez przyznanie wynajmującemu uprawnienia do jednostronnej zmiany wysokości czynszu.

            Art. 6851 kc dotyczy umów zawartych zarówno na czas nieoznaczony jak i oznaczony w odniesieniu do najmu lokali użytkowych oraz najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu na podstawie art. 6851 k.c. jest jednostronnym oświadczeniem woli wynajmującego, to znaczy, że aby zmienić wysokość czynszu nie jest potrzebna zgoda najemcy.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być wyrażone w formie w jakiej zawarto umowę najmu, czyli najczęściej będzie to forma pisemna.

 Jakie są konsekwencje jednostronnego podwyższenia czynszu?

            Sprawa jest jasna gdy najemca zgodzi się na podwyżkę, po miesiącu zaczynie po prostu płacić wyższy czynsz.

            Co się natomiast stanie w przypadku jego odmowy?

          Sprawa nie jest do końca jasna, gdyż przepis nie mówi wprost o wypowiedzeniu umowy. Większość prawników uważa, że nie przyjęcie warunków równa się rozwiązaniu umowy najmu. Przeciwnicy tej tezy wskazują, że mogło to by doprowadzić do obchodzenia ustalonych okresów wypowiedzenia umowy i wskazują, że w przypadku odmowy przyjęcia podwyższenia czynszu powinno się oddzielnie wypowiedzieć umowę najmu. W takim wypadku pomimo braku zgody, gdy obowiązuje nasz dłuższy niż miesięczny termin wypowiedzenie, bo upływie jednego miesiąca będziemy płacić wyższy czynsz aż do rozwiązania umowy. W jeszcze trudniejszej sytuacji są najemcy którzy mają zawartą umowę najmu na czas oznaczony, a nie ma przesłanek do rozwiązania umowy ze szczególnych powodów.

Czy wobec wyżej wskazanej możliwości jednostronnego podwyższenia czynszu przez wynajmującego, najemca jest skazany na ciągłą niepewność w odniesieniu do wysokości czynszu?

            Niekoniecznie. Art. 6851 kc ma charakter dyspozytywny, to znaczy, że strony mogą go w umowie dowolnie modyfikować, wprowadzając przykładowo dłuższy termin wypowiedzenia, lub uzależnić możliwość podwyższenia czynszu od niezależnych czynników, strony mogą również wyłączyć stosowanie powyższego przepisu w zawartej między nimi umowie.

aplikant radcowski

Piotr Olszówka