Ustawa o prawach konsumenta – co się zmieni ?

Ustawa o prawach konsumenta

O wejściu w życie nowej Ustawy o prawach konsumenta sygnalizowałam Ci już w lipcu.

Nowa ustawa jest ważna i warto do niej sięgnąć. Przecież każdy z nas dokonuje różnego typu zakupów i warto wiedzieć jakie mamy  z tego tytułu uprawnienia. A z drugiej strony przedsiębiorcy też muszą być na bieżąco, aby dopełnić obowiązków z nowej ustawy wynikających.

Nie sposób w jednym wpisie kompleksowo omówić całej ustawy. Dziś o kilku istotnych kwestiach.

Co się zmieni?

1. Bardziej świadome zawieranie umów

Przed zawarciem umowy konsument będzie otrzymywał od przedsiębiorcy wyczerpujące informacje jej dotyczące i to niezależnie od tego czy umowa będzie zawierana w lokalu czy poza lokalem lub na odległość.

Obowiązek informacji ma dotyczyć m.in.:

 • przedmiotu świadczenia, jego cechach,
 • danych identyfikujących przedsiębiorcę,
 • sposobu porozumiewania się z konsumentem,
 • cenie, wynagrodzeniu, z uwzględnieniem podatków,
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
 • czasu trwania umowy,
 • odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
 • treści gwarancji,
 • a w przypadku umów zawieranych na odległość szeregu innych informacji, w tym sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

2. Koszty związane z zawieraniem umów

Przedsiębiorca będzie zobowiązany jeszcze przed zawarciem umowy poinformować konsumenta jakie koszty rzeczywiście będzie musiał on ponieść w związku z zawieraną umową. Konieczne będzie uzyskanie wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W przypadku braku wyraźnej zgody konsumenta będzie on uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

Ponadto w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności.

Ustawa zabrania pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

3.    Odstąpienie od umowy

W przypadku umów zawieranych poza lokalem lub na odległość, termin na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, będzie wynosił 14 dni. Obecnie z tego prawa można skorzystać w ciągu 10 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Ustawa precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia.

Konsument będzie zwolniony od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Określono w jakich sytuacjach prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać. Ale to już temat na osobny wpis ;)

Konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia od umowy, również w postaci elektronicznej. Formularz stanowi załącznik do ustawy. Ja dla ułatwienia zamieszczam go w tym miejscu.

Ponadto w ustawie można znaleźć także wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy. Do pobrania tutaj.

4. Wady rzeczy sprzedanej

Ustawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję „wady”, rezygnując z przewidzianej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,  konstrukcji „niezgodności towaru z umową”.

W przypadku wady nabytej rzeczy konsument będzie mógł skorzystać z następujących możliwości:

 • żądania obniżenia ceny bądź
 • żądania naprawy
 • żądania wymiany rzeczy
 • odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości została wydłużona do 5 lat.

Nowa ustawa wydłuża też okres domniemania, że wada występowała podczas wydania towaru. Obecnie wynosi on 6 miesięcy, a po wejściu w życie nowej ustawy ma to być pełen rok. Po zgłoszeniu reklamacji przed upływem tego terminu przyjmuje się, że rzecz była wadliwa w chwili jej sprzedaży.

5. Gwarancja

Do gwarancji konsumenckiej będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli więc przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Okres gwarancji, w przypadku, gdy gwarant nie określi tego terminu inaczej, został wydłużony do 2 lat. Tak określony termin jest skorelowany z ustawowym terminem odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6. Roszczenia regresowe

Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń regresowych związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej od poprzednich sprzedawców. Rozwiązania te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi od tego z poprzednich sprzedawców / dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy. Roszczenie sprzedawcy będzie się przedawniało z upływem 6 miesięcy.

7. Inne

Każda umowa zawierana przez telefon o wartości powyżej 50 złotych będzie musiała być potwierdzana na trwałym nośniku informacji – albo w formie maila, albo w formie papierowej.

Odrębny rozdział poświęcony jest umowom dotyczącym usług finansowych zawieranych na odległość.

8. Przepisy przejściowe

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, trzeba będzie stosować regulacje dotychczasowe – a więc zawarte w dotychczasowej ustawie, mimo że zostanie ona uchylona. Oznacza to przykładowo, że w przypadku zakupienia towaru 24 grudnia 2014 roku konsument będzie składał reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową, a nie rękojmi.

Nowa ustawa ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących spraw konsumentów z regulacjami obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej.