Kolejne oszustwo- CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorcy nie mają łatwo w Polsce. Muszą się mieć na baczności w najprostszych sprawach.

Żeby nie być gołosłownym  spójrz na to pismo.

Skan CEODG

 

 

 

 

 

 

 

Pismo na pierwszy rzut oka wydaje się pismem urzędowym. Czerwone pieczątki, sygnatura sprawy, powołanie na określone przepisy prawne.

Czym jest natomiast: zwykłym oszustwem! Dlaczego?

Po pierwsze: indywidualni przedsiębiorcy są wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Po drugie: z tytułu wpisu do CEIDG, zmian danych we wpisie, czy jego aktualizacji  nie są pobierane żadne opłaty.

Po trzecie: gdybyś zajrzał w powoływane w piśmie przepisy Kodeksu Cywilnego zdziwił byś się trochę bo mowa w nich o ofercie.

Tak więc jeśli otrzymałeś takie pismo jedyne co powinieneś zrobić to wyrzucić je do kosza. Z pewnością natomiast nie dokonywać zapłaty.

Jako przedsiębiorca powinieneś mieć orientację jak się nazywają dokładnie rejestry przedsiębiorców w Polsce.Więcej o nich i o tym czego możesz się z nich dowiedzieć możesz przeczytać we wpisie pt. Skuteczność windykacji, a weryfikacja kontrahenta.

Bądź czujny i czytaj dokładnie pisma, które otrzymujesz. Jeśli nie masz pewności co zrobić z danym pismem, skonsultuj je z prawnikiem.

Z kim podpisuję umowę ?

Właściwe określenie stron w umowie i dopilnowanie by odpowiednie osoby podpisały tę umowę to kwestie elementarne, które mają kluczowe znaczenie przy ocenie ważności tej umowy i otwierają szansę do skutecznej windykacji.

Dziś na moje biurko trafiła do analizy podpisana umowa, która stała się dla mnie inspiracją do powstania niniejszego wpisu.

Umowa została podpisana pomiędzy Panem A.B. z przedsiębiorcą nazwijmy go „XYZ M.Kowalski”, który na jego rzecz miał coś wykonać.

W pierwszej kolejności zaczęłam sprawdzać kto tę umowę podpisał i otóż co się okazuje..

Pan przedsiębiorca „XYZ M.Kowalski” został określony w umowie w sposób następujący: umowa zawarta pomiędzy firmą XYZ reprezentowaną przez J.Nowaka – dyrektora.

W dodatku podkreślić należy, że do umowy nie załączono pełnomocnictwa udzielonego przez Pana M.Kowalskiego dla Pana J.Nowaka, który podpisywał umowę i dodatkowo zrobiono, nie wiem czy celowo czy nie, omyłkę w numerze NIP przedsiębiorcy.

Ten przykład przytaczam po to by tego typu błędów nie popełniać. Wielce dyskusyjne jest z kim ostatecznie umowa została zawarta, w związku z czym jest ryzyko pojawienia się  wielu niepotrzebnych komplikacji przy wyegzekwowaniu zobowiązań z umowy.

Jak winno to wyglądać?

Jeśli podpisujesz umowę z przedsiębiorcą sprawdź w jakim rejestrze jest on wpisany. Przedsiębiorcy są wpisywani do:

W naszym kazusie umowę podpisywano z przedsiębiorcą indywidualnym, a więc z Panem  M.Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „XYZ M.Kowalski”. Jeśli osobiście nie podpisywał on umowy osoba, która w jego imieniu działała winna okazać stosowne pełnomocnictwo do działania, które to powinno być załącznikiem do umowy. Powinniśmy sprawdzić czy osoba ta miała umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy i jaki jest zakres tego umocowania. Obligatoryjnie trzeba zweryfikować dane podane przez przedsiębiorcę z danymi ujawnionymi w jednym z rejestrów wskazanych wyżej.

Jeśli nie dopilnujemy by w umowie zostały właściwe określone strony w umowie i by odpowiednie osoby podpisały tę umowę może okazać się, że dochodzenie praw z danej umowy będzie znacznie utrudnione bądź niemożliwe.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć - ta maksyma jest znana chyba każdemu.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem płynności finansowej. Ich kontrahenci nierzadko w sposób jednostronny ustalają swoje terminy płatności za otrzymane usługi bądź towary, inne niż te wynikające z wcześniejszych ustaleń. Wstrzymują zapłatę do pierwszego telefonu, wezwania, pisma z Kancelarii…

Chciałbyś poprawić płynność finansową w firmie i zniwelować problem spóźnionych płatności?

Chciałbyś bardziej zdyscyplinować swoich kontrahentów do terminowego regulowania należności?

Dobrym lekarstwem na te przypadłości może okazać się możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej.

A teraz wyobraź sobie, że …Twoi kontrahenci płacą terminowo Twoje faktury. Twoja asystentka nie musi dzwonić lub pisać już maili z przypomnieniem, że upłynął już termin płatności na fakturze i prosić Klienta by może zechciał zapłacić. Masz pieniądze u siebie na koncie, a nie na koncie Twojego Klienta. Chyba całkiem przyjemnie…;)

Czym dokładnie jest pieczęć prewencyjna i na czym polega korzystanie z pieczęci prewencyjnej możesz przeczytać w materiale „Pieczęć prewencyjna. Wybrane zagadnienia”.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

O masach majątkowych małżeńskich słów kilka

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami, jeżeli inaczej nie postanowili, ustawowa wspólność majątkowa. Co to oznacza?

  Otóż, od tej chwili małżonkowie będą posiadali wspólny majątek, który obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte od chwili zawarcia małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, za wyjątkiem przedmiotów majątkowych, które podlegają zaliczeniu do majątku osobistego małżonka. W skład przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego wchodzą m.in. zarobki męża i żony, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

  Nie oznacza to jednak że wszystkie prawa i przedmioty majątkowe należące do jednego z małżonków należą się majątek wspólny małżonkówrównież drugiemu małżonkowi.

  Dzieje się tak, gdyż małżonkowie oprócz posiadania wspólnego majątku, dysponują również majątkami osobistymi.

Do majątku osobistego wchodzą natomiast:

 • przedmioty powstałe przed powstaniem wspólności ustawowej (czyli zasadniczo przed zawarciem małżeństwa),
 • przedmioty nabyte poprzez dziedziczenie, zapis, darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej innym przepisom (np. udziały w spółce partnerskiej),
 • przedmioty osobiste jednego z małżonków (np. odzież),
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. alimenty, służebności),
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (natomiast już pobrane wynagrodzenie wchodzi do majątku wspólnego)
 • nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa własności intelektualnej
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego – tzw. surogaty (np. mąż odziedziczył po rodzicach ziemię, sprzedał ją i w zamian za to kupił mieszkanie. Mieszkanie to wejdzie zatem w skład majątku osobistego).

 Ustawowy ustrój majątkowy małżeński jest wspólnością łączną, wyjaśniając pokrótce oznacza to, że udział małżonków we wspólnym majątku nie jest wyrażony ułamkiem (np. ½ udziału we wspólnym majątku dla każdego z małżonków). Udziały małżonków zostają wyrażone ułamkiem dopiero po ustaniu tego typu wspólności łącznej (np. na skutek separacji).

 Przedstawiony wyżej podział na majątek wspólny i majątki osobiste może być ograniczony, rozszerzony albo nawet całkowicie wyłączony za pomocą majątkowej umowy małżeńskiej zwanej intercyzą.

 Odpowiedzialność za długi

  Zgodnie z polskim prawem, każdy z małżonków odpowiada za długi, które zaciągnął majątkiem osobistym. Natomiast majątkiem wspólnym odpowiada wtedy gdy na zaciągnięcie zobowiązania zgodę wyraził drugi małżonek. W takiej sytuacji wierzyciel może żądać skierowania ewentualnej egzekucji również do majątku wspólnego małżonków. Rozwiązanie takie wydaje się być logiczne i sensowne, gdyż umożliwia drugiemu małżonkowi współdecydowanie w zarządzaniu majątkiem zgromadzonym w czasie trwania małżeństwa.

  Od przedstawionej wyżej zasady odpowiedzialności istnieje jednak wyjątek. Mianowicie, gdy zobowiązanie jest zaciągane w celu zaspokojenia tzw. zwykłych potrzeb rodziny, drugi małżonek, mimo braku zgody, również będzie za nie odpowiadał. Do zwykłych potrzeb rodziny zalicza się najczęściej wydatki na żywność, opłaty za gaz, mieszkanie itp.

  Generalnie do skutecznego zaciągnięcia zobowiązań nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, brak zgody stwarza jedynie niebezpieczeństwo dla wierzyciela, który nie będzie się mógł zwrócić z egzekucją do majątku wspólnego. Istnieją jednak sytuację w których prawo wymaga zgody obojgu małżonków. Takimi czynnościami są między innymi sprzedaż bądź kupno nieruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego czy dokonanie większej darowizny z majątku wspólnego.

  Brak zgody na dokonanie czynności przez drugiego małżonka, nie oznacza jednak, że egzekucja ograniczy się jedynie do majątku osobistego. Mianowicie w takiej sytuacji wierzyciel może skierować egzekucję do pewnych składników majątku wspólnego tj. wynagrodzenia małżonka za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy.

aplikant radcowski

Piotr Olszówka

Fot. Źródło: Foter Love and Marriage

Podwyższenie wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu

              Wysokość czynszu dyktują warunki rynkowe. Zdarza się jednak, że wynajmujący, w celu zachęcenia potencjalnych najemców, najpierw oferuje niski czynsz, aby później, już po podpisaniu umowy, go podwyższyć. Taką możliwość daje mu art. 685(1) kodeksu cywilnego, który określa zasady podwyższania czynszu.

           Przepis art. 6851 kc przewiduje wyjątek od zasady swobody umów przez przyznanie wynajmującemu uprawnienia do jednostronnej zmiany wysokości czynszu.

            Art. 6851 kc dotyczy umów zawartych zarówno na czas nieoznaczony jak i oznaczony w odniesieniu do najmu lokali użytkowych oraz najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu na podstawie art. 6851 k.c. jest jednostronnym oświadczeniem woli wynajmującego, to znaczy, że aby zmienić wysokość czynszu nie jest potrzebna zgoda najemcy.

            Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być wyrażone w formie w jakiej zawarto umowę najmu, czyli najczęściej będzie to forma pisemna.

 Jakie są konsekwencje jednostronnego podwyższenia czynszu?

            Sprawa jest jasna gdy najemca zgodzi się na podwyżkę, po miesiącu zaczynie po prostu płacić wyższy czynsz.

            Co się natomiast stanie w przypadku jego odmowy?

          Sprawa nie jest do końca jasna, gdyż przepis nie mówi wprost o wypowiedzeniu umowy. Większość prawników uważa, że nie przyjęcie warunków równa się rozwiązaniu umowy najmu. Przeciwnicy tej tezy wskazują, że mogło to by doprowadzić do obchodzenia ustalonych okresów wypowiedzenia umowy i wskazują, że w przypadku odmowy przyjęcia podwyższenia czynszu powinno się oddzielnie wypowiedzieć umowę najmu. W takim wypadku pomimo braku zgody, gdy obowiązuje nasz dłuższy niż miesięczny termin wypowiedzenie, bo upływie jednego miesiąca będziemy płacić wyższy czynsz aż do rozwiązania umowy. W jeszcze trudniejszej sytuacji są najemcy którzy mają zawartą umowę najmu na czas oznaczony, a nie ma przesłanek do rozwiązania umowy ze szczególnych powodów.

Czy wobec wyżej wskazanej możliwości jednostronnego podwyższenia czynszu przez wynajmującego, najemca jest skazany na ciągłą niepewność w odniesieniu do wysokości czynszu?

            Niekoniecznie. Art. 6851 kc ma charakter dyspozytywny, to znaczy, że strony mogą go w umowie dowolnie modyfikować, wprowadzając przykładowo dłuższy termin wypowiedzenia, lub uzależnić możliwość podwyższenia czynszu od niezależnych czynników, strony mogą również wyłączyć stosowanie powyższego przepisu w zawartej między nimi umowie.

aplikant radcowski

Piotr Olszówka

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnejKoszty postępowania komorniczego nie są niestety niskie.

Warto dlatego pamiętać o takim środku prawnym jak wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych przy egzekucji świadczeń pieniężnych.

 

Wniosek taki może złożyć dłużnik a w określonych przypadkach także wierzyciel.
Wniosek wnosi się w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wzywającego do jej uiszczenia.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze na czynności komornika.

Sąd przy rozpoznawaniu wniosku uwzględnia m.in.

 • nakład pracy komornika,
 • sytuację majątkową wnioskodawcy lub
 • wysokość dochodów wnioskodawcy.

Jeśli więc otrzymałeś postanowienie ustalające koszty komornicze rozważ czy nie ma podstaw do ich obniżenia. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Fot.http://foter.com/search/instant/?q=arrow&page=2

(NIE) UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE…

Dzisiejszy wpis, choć chciałabym żeby emanował entuzjazmem, taki nie będzie… Dlaczego?

Ponieważ jestem rozżalona postawą niektórych przedsiębiorców

Przykro mi to mówić, bo współpracuję w dużej mierze właśnie z przedsiębiorcami i dla nich.

Coś się we mnie kotłuje i nie mogę nie wyrazić społecznej dezaprobaty wobec niektórych działań przedsiębiorców, którzy trzeba to nazwać po imieniu, oszukują innych.

Już kilka razy kontaktowała się ze mną przedstawicielka firmy X…, z której usług zresztą korzystam, oferując mi ofertę nie do odrzucenia. Chodzi o usługi telekomunikacyjne. Mały szczegół jest taki, że oferta ta w zakresie pakietu połączeń telefonicznych zupełnie niczym się nie różni od mojej obecnej poza tym, że ma na celu zmianę mojej umowy z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony 18 miesięcy. Czyli z pewnością nie jest bardziej korzystna dla mnie. Aby wcisnąć mi tę jakże korzystną ofertę przedstawicielka oferuje mi bonus 250 sztuk darmowych SMS-ów. Problem polega na tym, że obecnie mam nielimitowane SMS-y więc po co mi dodatkowe 250. ABSURD :)

Dziś rano dzwoni Pani, tym razem przedstawicielka firmy Y…, która oferuje mi także ofertę nie do odrzucenia. Jest do wzięcia dotacja bezzwrotna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Firma Y… pomoże. Pani podaje nawet, po pytaniach tzw. drążących temat, pewne szczegóły typu: wnioski składa się do Agencji Rozwoju Regionalnego, chodzi o działanie 1.1. itd. Jedyny koszt jaki muszę ponieść to 180 zł, które trzeba zapłacić przy odbiorze dokumentów. Mówię do Pani, że muszę się zastanowić i potrzebuję czasu. Śledzę temat w internecie – nic…Próbuję namierzyć firmę – bez efektów… Dzwonię do instytucji, która ma rzekomo przyjmować te wnioski. Otrzymuję informację, że obecnie nie ma żadnych środków do rozdysponowania, żadne nabory nie są prowadzone, może będą w II kwartale 2015 roku, ale jeszcze trwają prace przed Komisją Europejską. Oddzwaniam do Pani z firmy Y…Przedstawicielka twierdzi, że to Pani z instytucji mnie wprowadza w błąd. Niestety nie miała odwagi cywilnej przyznać się do tego, że oszukuje ludzi. Rozłączyła rozmowę, gdy ją zapytałam dlaczego tak robi…

Lubię oglądać filmy. Niestety z uwagi na brak czasu nie jest to za często. Wczoraj jednak postanowiłam, że choćby nie wiem co, to siadam na kanapie i oglądam. Padło na „Assault on Wall Street” w reżyserii Uwe Boll. Film przedstawia historię człowieka, któremu wali się świat. Jim jest człowiekiem, który stracił nie tylko oszczędności życia zainwestowane na giełdzie, ale i pracę, żonę. W konsekwencji upomniał się o sprawiedliwość. W filmie krach finansowy na giełdzie ukazany został przez pryzmat jednej, przeciętnej rodziny, przez co stopień dramatyzmu w filmie jest znacznie wyższy. Smutny jest w filmie obraz ludzi biznesu i rządzących… Ale wiesz co…dużo w tym filmie prawdy. Ile to osób zawierzyło swoje oszczędności życia AMBER GOLD, czy ulokowało w polisolokatach, nie mając świadomości ryzyka jakie się wiąże z tego typu inwestycjami.

uczciwosc w biznesie

Zanim więc zdecydujesz powierzyć komuś swoje pieniądze, zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy – daj sobie czas. Przeczytaj umowę na spokojnie, skonsultuj ją.  Nie wierz ludziom którzy oferują Ci wielkie zyski, którzy mają dla Ciebie tzw. oferty nie do odrzucenia. Sprawdź i upewnij się na co dokładnie się zgadzasz.

Na pocieszenie dodam, że jest też wielu przedsiębiorców, którzy są godni naśladowania. Może przyjdzie też czas na wpis ukazujący te pozytywne postawy :)