Zawieszenie działalności gospodarczej

Dobrą alternatywą dla likwidacji działalności gospodarczej jest jej zawieszenie. Dziś między innymi o tym kiedy można działalność gospodarczą zawiesić, na jaki okres i jakie czynności można podjąć w okresie zawieszenia…

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej co do zasady na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Okres ten przedsiębiorca może sobie ustalić w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia tego przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Zawieszenie w przypadku spółki cywilnej lub kilku działalności

Przypadek 1
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przypadek 2
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Oczywiście obowiązuje zasada, o której mowa w Przypadku 1, czyli zawieszenie przez wszystkich wspólników w danej spółce.
Przypadek 3
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia

Poniżej wskazuję czynności dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności:
  • przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przedsiębiorca   ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorca   ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • przedsiębiorca   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorca   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • przedsiębiorca   ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorca   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wniosek przedsiębiorcy

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszenia zawieszenia dokonuje w tym rejestrze.
W przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.